تبلیغات
جدید 2011 - واحد ها مثل KB.MB و...
به دهكده ی دانلودخوش آمدید

M

 

8 Bit = 1Byte بایت

1024 Byte=1KB کیلو بایت

1024 KB=1 MB مگا بایت

1024 MB=1GB گیگا بایت

1024 GB=1TB ترا بایت