تبلیغات
جدید 2011 - 3رمزGOD FATHER برایPS2
به دهكده ی دانلودخوش آمدید

$5,000 :

بازی را متوقف کنید و وارد کنید : مربع ، دایره ، مربع ، مربع ، دایره ، L3 .

مهمات کامل :

بازی را متوقف کنید و وارد کنید : دایره ، چپ ، دایره ، راست ، مربع ، R3 .

سلامتی کامل :

بازی را متوقف کنید و وارد کنید : چپ ، مربع ، راست ، دایره ، راست ، L3 .